Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

w zakresie ochrony danych osobowych (użytkownicy "Systemu LUPE")

Podstawę przekazania Państwu tej informacji stanowi art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) zwanego dalej RODO.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem Państwa danych osobowych w "Systemie Lupe" jest Gmina Łochów, reprezentowana przez Burmistrza Łochowa, mająca swoją siedzibę przy Pokoju 75, 07-130 Łochów, nr tel. (25) 64 37 806.
 • Administrator dokonuje wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe były
  w należyty sposób chronione. Rozwiązaliśmy to przez prowadzenie różnego rodzaju środków technicznych i organizacyjnych, które wspomagają ten proces.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 • Administrator na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@gminalochow.pl.

 

PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) zgody
  w celu korzystania z systemu do komunikacji między użytkownikami Systemu Lupe, a Gminą Łochów.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z "Systemu Lupe" służącego do komunikacji między użytkownikami a Gminą Łochów;

 

UDOSTĘPNIANIE PRZEZ ADMINISTRATORA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym BIT Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Warszawie (00–854), przy al. Jana Pawła II 23, która utrzymuje oraz udostępnia "System Lupe".

PRZECHOWYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Usunięcie konta w "Systemie Lupe" jest równoznaczne
  z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu usunięcia konta z "Systemu Lupe" należy zalogować się na swoje konto, przejść do zakładki Polityka Prywatności znajdującej się w menu Profil (prawy górny róg strony) oraz wcisnąć przycisk „USUŃ KONTO”.

 

PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każda osoba ma prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
 • do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ( art. 18 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa o ochronie danych osobowych;
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w sytuacji, gdy dane zostały uzyskane na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO;
 • Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie administratora, kierując korespondencję na adres Administratora: Gmina Łochów,  Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod@gminalochow.pl.

 

                                                                  W imieniu administratora

                                                   Burmistrz Łochowa